Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

littlenastything
3938 75ee
Reposted fromxcxzxaxrxexkx xcxzxaxrxexkx viasilence89 silence89
littlenastything
Reposted frombluuu bluuu viasilence89 silence89
littlenastything
littlenastything
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viasilence89 silence89
littlenastything
1409 1c14
Reposted fromretro-girl retro-girl viasilence89 silence89
littlenastything
5590 a10d
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viasilence89 silence89

May 21 2017

littlenastything
3304 89d2
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viasilence89 silence89
littlenastything
Pozwól sobie na popełnianie błędów. Każdy z nas popełnia błędy. Najtrudniejszą sztuką jest pozwolenie sobie samemu na ich popełnianie. Daj sobie takie prawo. To na nich najlepiej się uczymy.
littlenastything
2292 6a8f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasilence89 silence89
littlenastything
Wszystko sprowadza się do ostatniej osoby, o której myślisz przed snem. Właśnie tam jest Twoje serce.
Reposted fromlovvie lovvie viasilence89 silence89
littlenastything
littlenastything
8192 3ff3
littlenastything
3280 372e 500
littlenastything
5358 6255 500
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viasilence89 silence89
littlenastything
5933 66b8
Reposted fromnexxt nexxt viasilence89 silence89
littlenastything
8538 d4ab
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasilence89 silence89
littlenastything
8340 3fe3 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahairstyles hairstyles

July 08 2015

littlenastything
9579 d931
Reposted fromtwarze twarze viacouples couples
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl